Ta strona korzysta z plików cookie, aby umożliwić korzystanie w pełni z naszego serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w Twoim komputerze, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj › zamknij akceptuję, nie pokazuj więcej tej informacji
 
 Informacje o ogrodzie
  Start
Dane do kontaktu
Plan ogrodu
Zarząd
Komisja Rewizyjna

 Tablica ogłoszeń
  Komunikaty i informacje Zarządu
Ogłoszenia działkowców

 Walne Zebrania ROD
  2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok

 Opłaty w ROD
  Opłaty od 2015 roku
Opłaty do 2015 roku
Konto i sposób płatności
Lista zadłużonych działek

 Procedury i druki w ROD
 (co, gdzie, jak załatwić)
  Budowa, rozbudowa altany
Prąd
Woda
Dane działkowca
Zbycie-nabycie działki, oświadczania dot. praw do działki


 Prawo w PZD
  Ustawa o ROD
Statut PZD
Regulamin ROD


Opłaty od 2015 roku

1. Wysokość opłat obowiązujących członków ROD „Sarenka II”

Lp. Rodzaj opłaty dla pojedynczej działki Wysokość opłaty Terminy wnoszenia opłat
  Opłata ogrodowa w 2018 roku 342,72 zł koniec czerwca 2018 rok

Opłata ogrodowa w 2017 roku 300 zł 1) I rata 150 zł - do 31.05.2017r.
2) II rata 150 zł - do 30.06.2017r.

Opłata ogrodowa w 2016 roku 425 zł 1) I rata 250 zł - do 31.05.2016r.
2) II rata 175 zł - do 31.08.2016r.

Opłata ogrodowa w 2015 roku 400 zł 1) I rata 200 zł - do 31.05.2015r.
2) II rata 100 zł - do 31.07.2015r.
3) III rata 100 zł - do 30.09.2015r.

 

2. Wysokość opłat obowiązujących nowych członków ROD „Sarenka II”
- opłata podwyższona tylko w pierwszym roku użytkowania działki

Lp. Rodzaj opłaty dla pojedynczej działki Wysokość opłaty Składowe opłaty
1. Podwyższona opłata ogrodowa w 2017 roku 2325 zł 1) podwyższenie o którym mowa w § 147 ust. 1 pkt 1) Statutu PZD: 1925 zł
2) podwyższenie o którym mowa w § 147 ust. 1 pkt 2) Statutu PZD: 400 zł
2. Podwyższona opłata ogrodowa w 2016 roku 2504 zł 1) podwyższenie o którym mowa w § 147 ust. 1 pkt 1) Statutu PZD: 2104 zł
2) podwyższenie o którym mowa w § 147 ust. 1 pkt 2) Statutu PZD: 400 zł

 

3. Kary za nieterminowe wpłaty

Zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu ROD, zarząd ogrodu obowiązany jest do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe uiszczanie opłat przez działkowców.
Odsetki ustawowe za zwłokę liczone są od dnia następnego po ustalonym terminie płatności.
Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.
Za dzień wpłaty na konto rodzinnego ogrodu działkowego uznaje się datę wpłaty w banku, na poczcie lub w kasie ogrodu.

Wysokość odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty można obliczyć korzystając z internetowego kalkulatora:
>> Uruchom kalkulator <<

 

4. Charakterystyka (opis) poszczególnych opłat jakie obowiązują od 2015 roku

 • Opłaty ogrodowe
  Uchwalane co roku przez Walne Zebranie ROD w oparciu o wytyczne Krajowej Rady (uchwała Prezydium Krajowej Rady nr 251/2014 z 10.12.2014 r.).
  W ramach tych opłat Walne Zebranie musi uwzględnić opłaty na rzecz innych jednostek PZD (w 2014 roku jest to kwota 0,07 zł/m2 działek).
  Z tej kwoty 65 % pozostaje na szczeblu Okregowego Zarządu a 35 % jest przekazywane do Krajowej Rady (podstawa: Ustawa o ROD, Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 4/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.).
  Opłaty ogrodowe przeznaczane są m.in. na:
  a) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
  b) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
  c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
  d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
  e) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

 • Podwyższone opłaty ogrodowe
  W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, w tym również:
  1) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD (kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD),
  2) opłatę ogrodową przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem ROD, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach.
  Podział wpływów pochodzących z podwyższenia opłat ogrodowych określa uchwała Krajowej Rady.
  Podwyższenia opłat nie dotyczy działkowca, który prawo do działki nabył w ramach uprawnień do działki zamiennej w związku z likwidacją ROD lub jego części oraz w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.
  Podwyższenia opłat nie stosuje się do działkowca, który nabył prawo do działki po osobie bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.

 


Opracował: Rafał Kusal