KOMUNIKATY I INFORMACJE ZARZĄDU


OGŁOSZENIE

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z października 2022 r Poz.2243. i wcześniejszą informacją przekazaną przez Zarząd ROD Sarenka II, zużycie energii w roku 2023 do 250KW będzie rozliczone na starych zasadach, natomiast powyżej 250 KW opłata będzie podwyższona zgodnie z ww. ustawą.

W związku z powyższym Zarząd dokonał w dniu 03.01.2023 spisu stanu liczników w celu poprawnego rozliczenia energii elektrycznej w roku 2023.

Jednocześnie prosimy o pilne uregulowanie zaległych opłat. Tabela zaległości na koniec 2022 roku znajduje się w zakładce Opłaty- Rozliczenie Energii Elektrycznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zarządem.

OGŁOSZENIE

ZGODNIE  Z  USTAWĄ  Z  DNIA  27 PAŹDZIERNIKA 2022 R

DZ.U. 2022  POZ. 2243.  INFORMUJEMY, IŻ  OD  01.01.2023  NA  KAŻDĄ DZIAŁKĘ  PRZYSŁUGUJE  ZUŻYCIE  250  KW  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  NA   ROK    W CENIE  Z  ROKU  2022.

ZUŻYCIE  POWYŻEJ  250  KW  BĘDZIE  SKUTKOWAŁO DODATKOWĄ OPŁATĄ  NALICZANĄ  PRZEZ  DOSTAWCĘ  ENERGII   ZGODNIE  Z  W/W  USTAWĄ  O LIMITACH   ZUŻYCIA ENERGII.

ZARZĄD  ROD SARENKA II

INFORMACJA O ODCZYTACH LICZNIKÓW ORAZ ZAKRĘCENIU WODY NA OKRES ZIMOWY

Zarząd ROD SARENKA II  informuje, że:

  • w dniu 15.10.2022 nastąpi odczyt liczników energii elektrycznej.
  • w dniach 21-22.10.2022 nastąpi odczyt liczników zużycia wody i zakręcenie wody w studzienkach na okres zimowy.

Podanie o odstąpienie od zakręcenia wody należy składać do Zarządu na adres mailowy zarzad@sarenka2.pl  lub do skrzynki na tablicy przed bramą nr 1.

W podaniu należy dopisać, iż bierze się odpowiedzialność finansową za ewentualne uszkodzenia, czy awarie spowodowane użytkowaniem wody w okresie zimowym.

Należności za energię elektryczną i wodę zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej ROD SARENKA II www.sarenka2.pl w zakładce  OPŁATY.

OGŁOSZENIE

W zakładce OPŁATY- ROZLICZENIE DZIAŁEK NALEŻNOŚCI/NADPŁATY – ROZLICZENIE 2022 ZNAJDUJE SIĘ AKTUALNY STAN NALEŻNOŚCI.
Zarząd ROD SARENKA II prosi wszystkich działkowiczów mających nadpłaty z tytułu opłat ogrodowych o pilne pisemne wyrażenie zgody na zaliczenie takich nadpłat na poczet przyszłych opłat. Bez takiej zgody nie możemy w/w nadpłat zaliczyć na opłaty. W/w zgody można wysłać pocztą lub na maila – zarzad@sarenka2.pl

OPŁATY OGRODOWE W ROD „SARENKA II” na rok 2022

Opłata ogrodowa 504m2 x 1,00 = 504,00 zł

Opłata ogrodowa dla działki 420m2 x 1,00 = 420,00 zł

Opłata wywóz nieczystości 148,83 zł

Opłata wodna (stała) 6,00 zł

Opłata za prąd (stała) 15,00 zł

Opłata członkowska 6,00 zł

———-

SUMA 679,83 zł

SUMA DLA DZIAŁKI 420m 2 = 595,83 zł

PROSIMY O DOKONYWANIE OPŁAT ZGODNYCH Z POWYŻSZĄ KWOTĄ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.07.2022

Nr rachunku 41 1020 1664 0000 3402 0308 7129

02.06.2022 r ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD ,,SARENKA II ” ZAPRASZA WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.06.2022 R W GODZ. I TERMIN GODZ. 10:30 II TERMIN GODZ. 11:00 MIEJSCE ZEBRANIA – NAMIOT NA TERENIE ROD SARENKA II ( OBOK BRAMY NUMER 1 )

23.09.2021 – opłaty i warunki korzystania z prądu i wody

W dniu 14.08.2021 na Walnym Zebraniu zostały uchwalone opłaty energetyczna (16/2021) i wodna (17/2021). Opłatę energetyczną wnoszą tylko działkowcy podłączeni do sieci, natomiast opłatę wodną wszyscy działkowcy, gdyż wszystkie działki są podłączone do sieci wodociągowej. Opłatę wnosi się bez względu na zużycie lub brak zużycia danego medium. Ponadto uchwałami nr 12/2021 i 13/2021 wprowadzono warunki i zasady korzystania z wody i energii elektrycznej.

24.08.2021 – ŚMIECI

  1. Z uwagi na koszty obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania przedmiotów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych (meble, sytropian ociepleniowy, papa itp). Odpady tego typu należy usuwać z terenu ROD we własnym zakresie. Wyrzucanie tego typu odpadów traktowane będzie jako zaśmiecanie terenu i podlegać będzie zgłoszeniu na Policję lub do Straży Miejskiej.
  2. Elektrośmieci należy usuwać we własnym zakresie (lodówki, telewizory itp). ROD traktowany jest jak firma i odbiór po zgłoszeniu przez zarząd jest płatny. Odbiór zgłaszany przez indywidualnych użytkowników bezpośrednio do firmy realizującej usługę jest bezpłatny. Odbiór elektrośmieci należy zgłaszać pod nr tel. 34 374 03 19. Wyrzucanie tego typu odpadów traktowane będzie jako zaśmiecanie terenu i podlegać będzie zgłoszeniu na Policję lub do Straży Miejskiej.
  3. Kontener na odpady BIO nie służy do wyrzucania butelek, puszek itp. Do tego kontenera można wrzucać jedynie bioodpady czyli np. warzywa, części roślin.
  4. Obowiązuje segregacja śmieci.
  5. Zgodnie par. 68 ust. 2 regulaminu ROD działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Trudno uznać za odpady komunalne powstające na działce takie przedmioty jak części rowerowe, samochodowe, łyżworolki, worki zabawek itp. które ujawniono w kontenerach. W związku z powyższym w najbliższym czasie zamontowany zostanie monitoring wizyjny.

03.09.2019

Informacja OZ PZD w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przeniesieniem prawa do użytkowania działki

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski