KOMUNIKATY I INFORMACJE ZARZĄDU

23.07.2021 – Walne Zebranie

W dniu 14.08.2021 zorganizowane zostanie Walne Zebranie. Termin I – godz. 10.00, termin II – godz. 10.30. Zebranie zostanie zorganizowane na terenie ROD „Sarenka” w namiocie, który będzie ustawiony przy siedzibie zarządu. Do wszystkich członków PZD rozesłane zostaną zaproszenia. Do osób, które wyraziły pisemną zgodę zaproszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną. Z uwagi na koszty związane z wysyłką zaproszeń za pośrednictwem Poczty Polskiej uprasza się działkowców do wyrażenia takiej zgody i dostarczenie do dnia 27.07.2021 gospodarzowi ogrodu pisemnych zgód. Blankiet zgody można pobrać ze strony internetowej ogrodu.

22.07.2021 – Opłaty za energię elektryczną

W dniu 21.07.2021 przeprowadzono odczyt liczników energii elektrycznej i dokonano rozliczenia zużycia za okres 03.11.2020-21.07.2021. Rozliczenie zużycia i należności zamieszczono w zakładce „Opłaty” podstrona „Rozliczenie energii elektrycznej”

04.04.2021 – Komunikat o opłatach w 2021 r.

01.12.2020

Przypominamy o upływającym w dniu 15.12.2020 terminie płatności za energię elektryczną i wodę oraz w dniu 31.12.2020 terminie płatności składki członkowskiej. W dniu 28.12.2020 upływa 6-cio miesięczny termin płatności opłaty ogrodowej. Osoby, które nie uiściły opłaty w miesiącu styczniu 2021 otrzymają wezwania do zapłaty z wyznaczeniem miesięcznego terminu zapłaty i powiadomieniem o wszczęciu procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej a osoby, które nie uiszczą opłaty za media informację o płatnym odcięciu mediów z możliwością ponownego podłączenia po uregulowaniu opłaty za ich odcięcie i ponowne podłączenie.

03.11.2020

W dniu 03.11.2020 w zakładce „OPŁATY” w kategoriach „Rozliczenie energii elektrycznej” oraz „Rozliczenie woda” zamieszczono rozliczenie za media za okres od czerwca do listopada 2020. Termin płatności upływa 15.12.2020. Prosimy o terminowe uregulowanie należności.

15.10.2020

W dniu 15.10.2020 Krajowy Zarząd PZD wydał uchwałę nr 295/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii. Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na par. 7 pkt. 5 uchwały

13.10.2020

1. W dniu 16.09.2020 Zarząd ROD „Sarenka II” w Częstochowie na podstawie Uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dn. 25.06.2020 podjął decyzję o odstąpieniu od zwołania Walnego Zebrania w 2020 r. Decyzja stała się prawomocna w dniu 01.10.2020. Wszystkie sprawy, które miały być przedmiotem Walnego Zebrania w 2020 będą zgodnie z przepisami poruszone w 2021. W załączeniu uchwała o odwołaniu Walnego Zebrania.

27.07.2020 – śmieci

Na terenie ROD obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na parkingu nr 1 i 2 wstawiono kontenery na odpady komunalne segregowane o poj. 1100 l. tj. 2 x odpady zmieszane, 1 x szkło, 1 x plastik/metal, 1 x papier. Uprasza się działkowców o nie wrzucanie odpadów do dotychczasowych kontenerów. Brak segregacji odpadów będzie skutkował opłatami karnymi naliczanymi przez Urząd Miasta w wysokości czterokrotności opłaty miesięcznej płacone przez trzy kolejne miesiące. Aktualnie jako ROD ponosimy miesięcznie ponad 900 zł za odpady komunalne a więc w przypadku braku segregacji będziemy zmuszeni płacić miesięcznie prawie 3700 zł. W stosunku do osób które zostaną przyłapane na braku segregacji i zostanie ROD naliczona kara będziemy występować z powództwem o zapłatę różnicy co daje kwotę ok. 9000 zł. Przypominamy również, że działkowcy mają obowiązek kompostować odpady BIO, dlatego nie zostały zamówione pojemniki na te odpady. Do 10.08.2020 zarząd ma udzielić odpowiedzi do OZ PZD w przedmiocie kompostowników, w związku z czym przeprowadzona zostanie kontrola.

25.06.2020 – rozliczenie energii elektrycznej

W dn. 25.06.2020 dokonano odczytu liczników energii elektrycznej i naliczenia należności za okres 24.10.2019-25.06.2020. W przypadku działek, które zmieniły użytkowników podano wartości dla nowych użytkowników. Rozliczenie zamieszczono w zakładce „opłaty” folder „rozliczenie energii elektrycznej”. Termin zapłaty upływa w dniu 31.07.2020. Prosimy o pilne wpłacanie należności z uwagi na konieczność zapłaty za prąd ROD „Sarenka” od którego dzierżawimy linię energetyczną.

04.04.2020 – ogłoszenie o opłatach 2020

04.04.2020 – komunikaty w związku z Covid-19

Uchwała Krajowego Zarządu PZD Nr 60/2020 z 26.03.2020

Komunikat Prezesa PZD z dn. 26.03.2020 r

Apel Krajowego Zarządu PZD z 01.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 03.04.2020

Komunikat Okręgowego Zarządu PZD

12.03.2020 godz. 18.15

Komunikat w sprawie opłat w 2020 r.

12.03.2020 godz. 16.30 Odwołanie Walnego Zebrania

W związku z uchwałą nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dn. 11.03.2020 odwołuje się Walne Zebranie zaplanowane na dzień 21.03.2020. Przekazane zawiadomienia o Walnym Zebraniu są aktualne oprócz terminu. Po ustaleniu nowego terminu Walnego Zebrania (prawdopodobnie pod koniec maja 2020) zostanie on podany do wiadomości członków PZD w ROD „Sarenka II”. Informacja o opłatach ogrodowych zostanie podana w najbliższym czasie.

11.03.2020 godz. 23.00

Zgodnie z informacjami przekazanymi na zawiadomieniach o Walnym Zebraniu przedstawiamy poniżej materiały sprawozdawcze. Zarząd przedłużył wyłożenie materiałów, które miały być dostępne w dn. 12-14.03.2020 i materiały będą dostępne do dnia Walnego Zebrania. Hasło dostępu do plików podano na zawiadomieniach o Walnym Zebraniu.

13.02.2020

W związku z planowanym wprowadzeniem w 2020 r. do użytku programem do obsługi ogrodu DGCS PZD System działkowcy proszeni są o aktualizację danych osobowych na formularzu w zakładce „Procedury i druki” kategoria „Dane działkowca”. Osoby, które dotychczas nie dostarczyły oświadczenia RODO proszone są o niezwłoczne jego dostarczenie. Oświadczenie dostępne jw. Zarząd prosi jednocześnie o wyrażanie zgody na korespondencję e-mail. Ułatwi to kontakty zwłaszcza w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, kiedy działkowcy sporadycznie przebywają na terenie ogrodu i mają możliwość zapoznania się z informacjami na tablicach przy bramach w tym płatnościami. Dokumenty można przekazywać gospodarzowi ogrodu, który został upoważniony stosownymi uchwałami do ich odbioru.

03.09.2019

Informacja OZ PZD w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przeniesieniem prawa do użytkowania działki

13.06.2019

Zasady wjazdu i ruch pojazdów na terenie ROD

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski