OPŁATY OD 2015 ROKU

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

1. Wysokość opłat obowiązujących członków ROD „Sarenka II”

Lp.Rodzaj opłaty dla pojedynczej działkiWysokość opłatyTerminy wnoszenia opłat
1. Opłata ogrodowa 2023 1,50 zł za 1m2
(działki 1-109 – 756,00 zł, działka nr 111 – 630,00zł
30.06.2023
składka członkowska PZD 2023 6,00 zł30.06.2023
opłata za wywóz nieczystości 2023 150,00 zł 30.06.2023
opłata energetyczna 2023 (tylko działkowcy podłączeni do skrzynek) 19,00 zł30.06.2023
opłata wodna 2023 (wszyscy działkowcy) 10,00 zł30.06.2023
2. Opłata ogrodowa 2022
1,00 zł za 1m2
(działki 1-109 – 504,00 zł, działka nr 111 – 420,00zł

30.07.2022

opłata za wywóz nieczystości 2022
148,83zł30.07.2022
składka członkowska PZD 20226,00 zł 30.07.2022
opłata energetyczna 2022 (tylko działkowcy podłączeni do skrzynek) 15,00 zł 30.07.2022
opłata wodna 2022(wszyscy działkowcy) 6,00 zł 30.07.2022
3.Opłata ogrodowa 2021 0,88 zł za 1m2
(działki 1-109 – 443,52 zł, działka nr 111 – 369,60 zł
30.06.2021
opłata za śmieci 2021102 zł30.08.2021
składka członkowska PZD 20216 zł30.06.2021
opłata energetyczna 2021 (tylko działkowcy podłączeni do skrzynek)58,71 zł30.11.2021
opłata wodna 2021 (wszyscy działkowcy)6 zł30.11.2021
4.
Opłata ogrodowa w 20200,88 zł za 1m2
(działki 1-109 – 443,52 zł, działka nr 111 – 369,60 zł
28.06.2020


Opłata za śmieci43,33 zł30.08.2020

Składka członkowska PZD
(opłaty obowiązują do czasu walnego zebrania jako zaliczki, oprócz składki PZD, która ustalona jest przez Radę Krajową PZD. Wysokość proponowanych opłat na 2020 znajduje się w komunikatach zarządu. Składka PZD płatna jest od członka związku a w przypadku gdy działka jest na dwóch członków związku każdy wnosi składkę po 3 zł.)
6 zł31.12.2020
5.
Opłata ogrodowa w 2019

Opłata za śmieci
0,88 zł za 1m2
(działki 1-109 – 443,52 zł, działka nr 111 – 369,60 zł
43,33 zł
28.06.2019

30.08.2019
6.Opłata ogrodowa w 2018 roku0,68 gr za 1m2 (342,72 zł)30.06.2018 r
7.
Opłata ogrodowa w 2017 roku300 zł1) I rata 150 zł – do 31.05.2017r.
2) II rata 150 zł – do 30.06.2017r.
8.
Opłata ogrodowa w 2016 roku425 zł1) I rata 250 zł – do 31.05.2016r.
2) II rata 175 zł – do 31.08.2016r.
9.
Opłata ogrodowa w 2015 roku400 zł1) I rata 200 zł – do 31.05.2015r.
2) II rata 100 zł – do 31.07.2015r.
3) III rata 100 zł – do 30.09.2015r.

2. Wysokość opłat obowiązujących nowych członków ROD „Sarenka II” 
– opłata podwyższona tylko w pierwszym roku użytkowania działki

Lp.Rodzaj opłaty dla pojedynczej działkiWysokość opłatySkładowe opłaty
1. Podwyższona opłata ogrodowa od 01.04.2023 roku 3250 zł45 1) podwyższenie o którym mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD: 2450 zł
2) podwyższenie o którym mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD: 800 zł
2.Podwyższona opłata ogrodowa od 30.01.2021 roku2950 zł1) podwyższenie o którym mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD: 2550 zł
2) podwyższenie o którym mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD: 400 zł

3. Odsetki za nieterminowe wpłaty

Zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu ROD, zarząd ogrodu obowiązany jest do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe uiszczanie opłat przez działkowców.
Odsetki ustawowe za zwłokę liczone są od dnia następnego po ustalonym terminie płatności. 
Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego. 
Za dzień wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Wysokość odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty można obliczyć korzystając z internetowego kalkulatora:

4. Charakterystyka (opis) poszczególnych opłat jakie obowiązują od 2015 roku

 • Opłaty ogrodowe
  Uchwalane co roku przez Walne Zebranie ROD w oparciu o wytyczne Krajowej Rady W ramach tych opłat Walne Zebranie musi uwzględnić opłaty na rzecz innych jednostek PZD (w 2020 roku jest to kwota 0,08 zł/m2 działek). 
  Z tej kwoty 65 % pozostaje na szczeblu Okregowego Zarządu a 35 % jest przekazywane do Krajowej Rady (podstawa: Ustawa o ROD, Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD).
  Opłaty ogrodowe przeznaczane są m.in. na: 
  a) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej; 
  b) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; 
  c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne; 
  d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości; 
  e) wydatki związane z zarządzaniem ROD.
 • Podwyższone opłaty ogrodowe 
  W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, w tym również: 
  1) opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD (kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD), 
  2) opłatę ogrodową przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem ROD, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach. 
  Podział wpływów pochodzących z podwyższenia opłat ogrodowych określa uchwała Krajowej Rady. 
  Podwyższenia opłat nie dotyczy działkowca, który prawo do działki nabył w ramach uprawnień do działki zamiennej w związku z likwidacją ROD lub jego części oraz w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD. 
  Podwyższenia opłat nie stosuje się do działkowca, który nabył prawo do działki po osobie bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.