KOMUNIKATY I INFORMACJE ZARZĄDU

15.10.2020

W dniu 15.10.2020 Krajowy Zarząd PZD wydał uchwałę nr 295/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii. Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na par. 7 pkt. 5 uchwały

15.10.2020

W ostatnim tygodniu października wykonany zostanie odczyt energii elektrycznej oraz odczyt wodomierzy połączony z zamknięciem zaworów. Osoby, które nie chcą aby zakręcać im na zimę wodę proszone są o poinformowanie zarządu o tym fakcie e-mailem do dn. 25.10.2020

13.10.2020

1. W dniu 16.09.2020 Zarząd ROD „Sarenka II” w Częstochowie na podstawie Uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dn. 25.06.2020 podjął decyzję o odstąpieniu od zwołania Walnego Zebrania w 2020 r. Decyzja stała się prawomocna w dniu 01.10.2020. Wszystkie sprawy, które miały być przedmiotem Walnego Zebrania w 2020 będą zgodnie z przepisami poruszone w 2021. W załączeniu uchwała o odwołaniu Walnego Zebrania.

2. Śmieci – zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd ROD złożył w Urzędzie Miasta Częstochowy deklaracje odbioru odpadów komunalnych zgodnie z którymi w miesiącu październiku odbiór śmieci zmieszanych nastąpi dwa razy w miesiącu natomiast w miesiącach listopad/grudzień raz w miesiącu. Odpady zbierane selektywnie we wszystkich miesiącach są odbierane raz w miesiącu.

3. COVID-19 – poniżej zamieszczamy stanowisko Radcy Prawnego PZD w sprawie zasad bezpieczeństwa na terenie ROD w związku z COVID-19 i wydanymi w tej sprawie rozporządzeniami.

01.09.2020 – śmieci

Zarząd ROD „Sarenka II” uprasza działkowców o rozsądną gospodarkę odpadami. Z uwagi na ponoszone koszty. Aktualnie płacimy 973,80 zł miesięcznie co daje rocznie kwotę ponad 11.000 zł. W ubiegłym roku przed zmianą przepisów płaciliśmy 4722,97 zł rocznie. Wzrost wyniósł zatem ponad 100 %. Zgodnie ze złożoną deklaracją śmieci wywożone są 1 raz w miesiącu – papier, szkło, plastik/metal i 3 razy w miesiącu śmieci zmieszane. Jeżeli brak jest miejsca w koszach uprasza się o zabieranie śmieci i wyrzucanie w miejscach zamieszkania, gdzie obowiązuje ryczałtowy system płatności. W przypadku ROD nie płacimy ryczałtowo lecz za każdy wywieziony pojemnik. Należy również zwrócić uwagę, że pracownicy, którzy przyjeżdżają odebrać odpady opróżniają jedynie kosze i nie zbierają śmieci leżących wokół koszy. Jeżeli odpady będą wyrzucane obok koszy doprowadzi to do zanieczyszczenia parkingów i sami zrobimy sobie wysypiska zamiast miejsc parkingowych. Prosimy również o nie wrzucanie trawy do pojemników na odpady zmieszane. Nie dość, że trawa zajmuje sporo miejsca i nie ma później gdzie wyrzucać odpadów komunalnych to jest to jeszcze niezgodne przepisami. Każdy działkowiec ma obowiązek na własnej działce posiadać kompostownik i kompostować odpady zielone w tym trawę. Trawę w workach na śmieci stwierdzono w koszach przy bramie nr 1. Jeżeli zostanie złapana osoba na wyrzucaniu trawy do koszy ze śmieciami zmieszanymi zostanie ona obciążona kosztami, jakimi zostanie obciążony ROD tj. czterokrotność opłaty ponoszonej miesięcznie za okres 3 miesięcy..

03.08.2020 – kompostowniki

W dn. 28.07.2020 dokonano wizualnego sprawdzenia kompostowników na działkach. W wyniku sprawdzenia ustalono, że wiele działek nie posiada kompostownika. Zgodnie z par. 42 ust. 1 Regulaminu ROD działka musi być wyposażona w kompostownik. Działkowiec, który nie posiada kompostownika narusza regulamin a naruszanie regulaminu stanowi podstawę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Do końca sierpnia 2020 działki, które nie posiadają kompostownika muszą zostać w niego zaopatrzone. Jeżeli przy kolejnej kontroli stwierdzony zostanie brak kompostownika działkowiec otrzyma wezwanie do usunięcia nieprawidłowości (płatne jak wezwanie do zapłaty 20 zł)

27.07.2020 – śmieci

Na terenie ROD obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na parkingu nr 1 i 2 wstawiono kontenery na odpady komunalne segregowane o poj. 1100 l. tj. 2 x odpady zmieszane, 1 x szkło, 1 x plastik/metal, 1 x papier. Uprasza się działkowców o nie wrzucanie odpadów do dotychczasowych kontenerów. Brak segregacji odpadów będzie skutkował opłatami karnymi naliczanymi przez Urząd Miasta w wysokości czterokrotności opłaty miesięcznej płacone przez trzy kolejne miesiące. Aktualnie jako ROD ponosimy miesięcznie ponad 900 zł za odpady komunalne a więc w przypadku braku segregacji będziemy zmuszeni płacić miesięcznie prawie 3700 zł. W stosunku do osób które zostaną przyłapane na braku segregacji i zostanie ROD naliczona kara będziemy występować z powództwem o zapłatę różnicy co daje kwotę ok. 9000 zł. Przypominamy również, że działkowcy mają obowiązek kompostować odpady BIO, dlatego nie zostały zamówione pojemniki na te odpady. Do 10.08.2020 zarząd ma udzielić odpowiedzi do OZ PZD w przedmiocie kompostowników, w związku z czym przeprowadzona zostanie kontrola.

02.07.2020 – rozliczenie wody

W dn. 02.07.2020 dokonano odczytu wodomierzy i naliczenia należności za okres 28.10.2019-01.07.2020. W przypadku działek, które zmieniły użytkowników podano wartości dla nowych użytkowników. Rozliczenie zamieszczono w zakładce „opłaty” folder „rozliczenie woda”. Termin zapłaty upływa w dniu 15.08.2020.

01.07.2020 – rozliczenie finansowe działek

W dn. 01.07.2020 w zakładce „opłaty” katalog „rozliczenie działek zadłużenia/nadpłaty” zamieszczono rozliczenie wg. stanu na dzień 30.06.2020. Należy pamiętać, że za przeterminowane płatności naliczane są odsetki. Za termin zapłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na konto bankowe ROD, co ma istotne znaczenie przy naliczaniu odsetek. Przykładowo jeżeli płatność miała być dokonana w czwartek a była dokonana w piątek po godz. 17.30 to zgodnie z sesjami elixir przelew dotrze w poniedziałek rano itd. i należy doliczyć odsetki od czwartku do poniedziałku czyli za 4 dni. Tylko przelewy z kont w PKO BP S.A. są realizowane tego samego dnia.

25.06.2020 – rozliczenie energii elektrycznej

W dn. 25.06.2020 dokonano odczytu liczników energii elektrycznej i naliczenia należności za okres 24.10.2019-25.06.2020. W przypadku działek, które zmieniły użytkowników podano wartości dla nowych użytkowników. Rozliczenie zamieszczono w zakładce „opłaty” folder „rozliczenie energii elektrycznej”. Termin zapłaty upływa w dniu 31.07.2020. Prosimy o pilne wpłacanie należności z uwagi na konieczność zapłaty za prąd ROD „Sarenka” od którego dzierżawimy linię energetyczną.

25.06.2020 – kalendarze na 2021

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  poinformował,  że  zgodnie z  informacją  Krajowego  Zarządu  PZD  z  dnia  16.06.2020  roku  zbiera  indywidualne  zamówienia  na  kalendarze  związkowe  na  2021  rok. W ofercie są

  1. Kalendarz  biodynamiczny  książkowy  liczba  stron  80  w  cenie  10,90  zł  za szt.
  2. Kalendarz   ścienny   liczba  stron  28  w  cenie  16,90  za  szt.

Zapraszamy  do  składania  zamówień  na adres poczty elektronicznej Zarządu  ROD  w  terminie  do  08  lipca  2020  roku.

04.04.2020 – ogłoszenie o opłatach 2020

04.04.2020 – komunikaty w związku z Covid-19

Uchwała Krajowego Zarządu PZD Nr 60/2020 z 26.03.2020

Komunikat Prezesa PZD z dn. 26.03.2020 r

Apel Krajowego Zarządu PZD z 01.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 03.04.2020

Komunikat Okręgowego Zarządu PZD

12.03.2020 godz. 18.15

Komunikat w sprawie opłat w 2020 r.

12.03.2020 godz. 16.30 Odwołanie Walnego Zebrania

W związku z uchwałą nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dn. 11.03.2020 odwołuje się Walne Zebranie zaplanowane na dzień 21.03.2020. Przekazane zawiadomienia o Walnym Zebraniu są aktualne oprócz terminu. Po ustaleniu nowego terminu Walnego Zebrania (prawdopodobnie pod koniec maja 2020) zostanie on podany do wiadomości członków PZD w ROD „Sarenka II”. Informacja o opłatach ogrodowych zostanie podana w najbliższym czasie.

11.03.2020 godz. 23.00

Zgodnie z informacjami przekazanymi na zawiadomieniach o Walnym Zebraniu przedstawiamy poniżej materiały sprawozdawcze. Zarząd przedłużył wyłożenie materiałów, które miały być dostępne w dn. 12-14.03.2020 i materiały będą dostępne do dnia Walnego Zebrania. Hasło dostępu do plików podano na zawiadomieniach o Walnym Zebraniu.

13.02.2020

W związku z planowanym wprowadzeniem w 2020 r. do użytku programem do obsługi ogrodu DGCS PZD System działkowcy proszeni są o aktualizację danych osobowych na formularzu w zakładce „Procedury i druki” kategoria „Dane działkowca”. Osoby, które dotychczas nie dostarczyły oświadczenia RODO proszone są o niezwłoczne jego dostarczenie. Oświadczenie dostępne jw. Zarząd prosi jednocześnie o wyrażanie zgody na korespondencję e-mail. Ułatwi to kontakty zwłaszcza w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, kiedy działkowcy sporadycznie przebywają na terenie ogrodu i mają możliwość zapoznania się z informacjami na tablicach przy bramach w tym płatnościami. Dokumenty można przekazywać gospodarzowi ogrodu, który został upoważniony stosownymi uchwałami do ich odbioru.

03.09.2019

Informacja OZ PZD w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przeniesieniem prawa do użytkowania działki

13.06.2019

Zasady wjazdu i ruch pojazdów na terenie ROD

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski