KOMUNIKATY I INFORMACJE ZARZĄDU

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

💸💸ℹℹ💧💧
Zarząd ROD Sarenka II informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, od dnia 15.11 uległa zmianie opłata na m3 wody. Aktualna opłata za m3 wynosi 5,24 zł brutto.

Informujemy, że w dniu 1.11 zgodnie z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD bramy wjazdowe wewnętrzne (zielone) zostały zamknięte na okres zimowy. W uzasadnionym przypadku konieczności wjazdu na teren ogrodu prosimy o kontakt z Zarządem z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. Przedstawiciel Zarządu może wyrazić zgodę na wjazd jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Drodzy działkowicze!
🔜Sezon powoli dobiega końca, dlatego informujemy, iż Zarząd podjął następujące decyzje :
🍁 w miesiącach wrzesień oraz październik zmniejszyliśmy częstotliwość wywozu śmieci z terenu ogrodu, a od listopada do wiosny odbiór śmieci zostanie całkowicie zawieszony
🍁w dniu 14.10 zostanie przeprowadzony odczyt liczników energii elektrycznej z terminem płatności do końca roku
🍁w dniach 28-29.10 zostanie przeprowadzony odczyt liczników wody oraz zostaną ZAKRĘCONE ZAWORY na okres zimowy. Termin płatności za wodę również ustalono na 31.12.
Jednocześnie przypominamy, że samodzielne zakręcanie/ odkręcanie zaworów wodnych lub wchodzenie do studzienek jest zabronione i Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z działania wbrew zakazowi.

Wszystkim działkowiczom dziękujemy za dokonywanie terminowych wpłat💸💸. Tylko w ten sposób Zarząd jest w stanie realizować postanowienia Walnego Zebrania oraz reagować na potrzeby bieżące ogrodu i działkowiczów😎😎.

INFORMACJA

OPŁATY OGRODOWE W ROD „SARENKA II” na rok 2023 UCHWALONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE W DNIU 13 MAJA 2023

Opłata ogrodowa 504m2 x 1,50 = 756,00 zł

Opłata ogrodowa dla działki 420m2 x 1,50 = 630,00 zł

Opłata wywóz nieczystości 150,00 zł

Opłata wodna (stała) 10,00 zł (wszystkie działki)

Opłata za prąd (stała) 19,00 zł (tylko działki podłączone do sieci)

Opłata członkowska – członkowie PZD 6,00 zł

PROSIMY O DOKONYWANIE OPŁAT ZGODNYCH Z POWYŻSZYMI KWOTAMI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.06.2023r
Nr rachunku 41 1020 1664 0000 3402 0308 7129

Zarząd ROD Sarenka 2, w związku z podniesieniem opłat ogrodowych, zwraca się do wszystkich działkowiczów, których sytuacja finansowa nie pozwala na jednorazowe dokonanie wpłaty w terminie o przekazanie takiej informacji drogą elektroniczną lub tradycyjną do przedstawicieli Zarządu. Podanie z prośbą o rozłożenie płatności na raty, wraz z harmonogramem spłaty prosimy kierować na adres mailowy lub umieścić w skrzynce pocztowej na terenie ogrodu. Takie działanie pozwoli zaplanować wydatki oraz utrzymać płynność finansową ogrodu.

Ponadto, informujemy, że z dniem 13.05.2023 Wiesław Mieliński oraz Jerzy Bednarczyk zakończyli pracę w Zarządzie ROD Sarenka 2. Walne Zebranie 2023 podjęło decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Pana Rafała Wójcika oraz o powołaniu do składu Zarządu Pana Zbigniewa Michalika oraz Krzysztofa Chlastacza.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD SARENKA II  w Częstochowie Zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 13 maja 2023 r. w sali konferencyjnej budynku
Zarządu Okręgowego ROD w Częstochowie ul. Bór 201.
Początek obrad:I termin godzina 11:00, 
  II termin godzina 11:30.

Dzień Ziemi na Błesznie – akcja sprzątania okolicy

Zarząd ROD Sarenka II zaprasza do przyłączenia się do akcji sprzątania okolicy naszego ogrodu. Wspólnymi siłami możemy zdziałać więcej!

UWAGA !

W związku z awarią sieci wodociągowej na terenie ogrodu (pęknięta rura), główny zawór wody musi zostać zakręcony do czasu usunięcia awarii. Odkręcenie zaworu grozi zalaniem ogrodu. O usunięciu awarii poinformujemy w osobnej wiadomości.

Ponadto,  z powodu  bardzo dużego rozmiękczenia ziemi w alejkach na terenie ogrodu oraz prognoz dalszych opadów, w alejkach ogrodu oraz prognoz dalszych opadów, Zarząd postanowił zamknąć zielone bramy, do chwili obeschnięcia       terenu, w celu uniknięcia uszkodzeń alejek przez wjeżdżające na teren ogrodu pojazdy.

INFORMACJA

W związku z dużym zużyciem energii elektrycznej przez okres zimowy, Zarząd ROD Sarenka II postanowił dokonać dodatkowego spisu liczników energii elektrycznej W DNIU 25.03.2023 oraz ustalić termin zapłaty na dzień 30.04.2023. Ponadto, Zarząd postanowił dokonywać odczytów zużycia energii każdorazowo po otrzymaniu faktury od dostawcy energii oraz obciążać działkowców na bieżąco. Pozwoli to utrzymać płynność finansową ogrodu. Informujemy jednocześnie o wzroście ceny za energię z powodu przywrócenia podatku VAT z 5% na 23%.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że planowana data odkręcenia wody na terenie ogrodu została ustalona na dzień 14-15.04.2023 (jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne). Przypominamy, że samodzielne odkręcanie zaworów jest ZABRONIONE.


OGŁOSZENIE

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z października 2022 r Poz.2243. i wcześniejszą informacją przekazaną przez Zarząd ROD Sarenka II, zużycie energii w roku 2023 do 250KW będzie rozliczone na starych zasadach, natomiast powyżej 250 KW opłata będzie podwyższona zgodnie z ww. ustawą.

W związku z powyższym Zarząd dokonał w dniu 03.01.2023 spisu stanu liczników w celu poprawnego rozliczenia energii elektrycznej w roku 2023.

Jednocześnie prosimy o pilne uregulowanie zaległych opłat. Tabela zaległości na koniec 2022 roku znajduje się w zakładce Opłaty- Rozliczenie Energii Elektrycznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zarządem.

OGŁOSZENIE

ZGODNIE  Z  USTAWĄ  Z  DNIA  27 PAŹDZIERNIKA 2022 R

DZ.U. 2022  POZ. 2243.  INFORMUJEMY, IŻ  OD  01.01.2023  NA  KAŻDĄ DZIAŁKĘ  PRZYSŁUGUJE  ZUŻYCIE  250  KW  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  NA   ROK    W CENIE  Z  ROKU  2022.

ZUŻYCIE  POWYŻEJ  250  KW  BĘDZIE  SKUTKOWAŁO DODATKOWĄ OPŁATĄ  NALICZANĄ  PRZEZ  DOSTAWCĘ  ENERGII   ZGODNIE  Z  W/W  USTAWĄ  O LIMITACH   ZUŻYCIA ENERGII.

ZARZĄD  ROD SARENKA II

INFORMACJA O ODCZYTACH LICZNIKÓW ORAZ ZAKRĘCENIU WODY NA OKRES ZIMOWY

Zarząd ROD SARENKA II  informuje, że:

  • w dniu 15.10.2022 nastąpi odczyt liczników energii elektrycznej.
  • w dniach 21-22.10.2022 nastąpi odczyt liczników zużycia wody i zakręcenie wody w studzienkach na okres zimowy.

Podanie o odstąpienie od zakręcenia wody należy składać do Zarządu na adres mailowy zarzad@sarenka2.pl  lub do skrzynki na tablicy przed bramą nr 1.

W podaniu należy dopisać, iż bierze się odpowiedzialność finansową za ewentualne uszkodzenia, czy awarie spowodowane użytkowaniem wody w okresie zimowym.

Należności za energię elektryczną i wodę zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej ROD SARENKA II www.sarenka2.pl w zakładce  OPŁATY.

OGŁOSZENIE

W zakładce OPŁATY- ROZLICZENIE DZIAŁEK NALEŻNOŚCI/NADPŁATY – ROZLICZENIE 2022 ZNAJDUJE SIĘ AKTUALNY STAN NALEŻNOŚCI.
Zarząd ROD SARENKA II prosi wszystkich działkowiczów mających nadpłaty z tytułu opłat ogrodowych o pilne pisemne wyrażenie zgody na zaliczenie takich nadpłat na poczet przyszłych opłat. Bez takiej zgody nie możemy w/w nadpłat zaliczyć na opłaty. W/w zgody można wysłać pocztą lub na maila – zarzad@sarenka2.pl

OPŁATY OGRODOWE W ROD „SARENKA II” na rok 2022

Opłata ogrodowa 504m2 x 1,00 = 504,00 zł

Opłata ogrodowa dla działki 420m2 x 1,00 = 420,00 zł

Opłata wywóz nieczystości 148,83 zł

Opłata wodna (stała) 6,00 zł

Opłata za prąd (stała) 15,00 zł

Opłata członkowska 6,00 zł

———-

SUMA 679,83 zł

SUMA DLA DZIAŁKI 420m 2 = 595,83 zł

PROSIMY O DOKONYWANIE OPŁAT ZGODNYCH Z POWYŻSZĄ KWOTĄ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.07.2022

Nr rachunku 41 1020 1664 0000 3402 0308 7129

02.06.2022 r ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD ,,SARENKA II ” ZAPRASZA WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.06.2022 R W GODZ. I TERMIN GODZ. 10:30 II TERMIN GODZ. 11:00 MIEJSCE ZEBRANIA – NAMIOT NA TERENIE ROD SARENKA II ( OBOK BRAMY NUMER 1 )

23.09.2021 – opłaty i warunki korzystania z prądu i wody

W dniu 14.08.2021 na Walnym Zebraniu zostały uchwalone opłaty energetyczna (16/2021) i wodna (17/2021). Opłatę energetyczną wnoszą tylko działkowcy podłączeni do sieci, natomiast opłatę wodną wszyscy działkowcy, gdyż wszystkie działki są podłączone do sieci wodociągowej. Opłatę wnosi się bez względu na zużycie lub brak zużycia danego medium. Ponadto uchwałami nr 12/2021 i 13/2021 wprowadzono warunki i zasady korzystania z wody i energii elektrycznej.

24.08.2021 – ŚMIECI

  1. Z uwagi na koszty obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania przedmiotów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych (meble, sytropian ociepleniowy, papa itp). Odpady tego typu należy usuwać z terenu ROD we własnym zakresie. Wyrzucanie tego typu odpadów traktowane będzie jako zaśmiecanie terenu i podlegać będzie zgłoszeniu na Policję lub do Straży Miejskiej.
  2. Elektrośmieci należy usuwać we własnym zakresie (lodówki, telewizory itp). ROD traktowany jest jak firma i odbiór po zgłoszeniu przez zarząd jest płatny. Odbiór zgłaszany przez indywidualnych użytkowników bezpośrednio do firmy realizującej usługę jest bezpłatny. Odbiór elektrośmieci należy zgłaszać pod nr tel. 34 374 03 19. Wyrzucanie tego typu odpadów traktowane będzie jako zaśmiecanie terenu i podlegać będzie zgłoszeniu na Policję lub do Straży Miejskiej.
  3. Kontener na odpady BIO nie służy do wyrzucania butelek, puszek itp. Do tego kontenera można wrzucać jedynie bioodpady czyli np. warzywa, części roślin.
  4. Obowiązuje segregacja śmieci.
  5. Zgodnie par. 68 ust. 2 regulaminu ROD działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Trudno uznać za odpady komunalne powstające na działce takie przedmioty jak części rowerowe, samochodowe, łyżworolki, worki zabawek itp. które ujawniono w kontenerach. W związku z powyższym w najbliższym czasie zamontowany zostanie monitoring wizyjny.

03.09.2019

Informacja OZ PZD w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przeniesieniem prawa do użytkowania działki