Ta strona korzysta z plików cookie, aby umożliwić korzystanie w pełni z naszego serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w Twoim komputerze, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj › zamknij akceptuję, nie pokazuj więcej tej informacji
 
 Informacje o ogrodzie
  Start
Dane do kontaktu
Plan ogrodu
Zarząd
Komisja Rewizyjna

 Tablica ogłoszeń
  Komunikaty i informacje Zarządu
Ogłoszenia działkowców

 Walne Zebrania ROD
  2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok

 Opłaty w ROD
  Opłaty od 2015 roku
Opłaty do 2015 roku
Konto i sposób płatności
Lista zadłużonych działek

 Procedury i druki w ROD
 (co, gdzie, jak załatwić)
  Budowa, rozbudowa altany
Prąd
Woda
Dane działkowca
Zbycie-nabycie działki, oświadczania dot. praw do działki


 Prawo w PZD
  Ustawa o ROD
Statut PZD
Regulamin ROD


Opłaty do 2015 roku

1. Wysokość opłat jakie obowiązywały członków ROD „Sarenka II” w latach 2009-2014

Lp. Rodzaj opłaty dla pojedynczej działki Rok kalendarzowy / wysokość opłaty
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Składka członkowska - działki o numerach 1-109
(Powierzchnia pojedynczej działki 504 m2)
75,60 zł 85,68 zł 90,72 zł 95,76 zł 95,76 zł 95,76 zł
1a. Składka członkowska - działka o numerze 111
(Powierzchnia działki 420 m2)
- 71,40 zł 75,60 zł 79,80 zł 79,80 zł 79,80 zł
2. Opłata na inwestycje w ogrodzie
"Budowa drogi dojazdowej do ogrodu"
100 zł - - - - -
3. Opłata na inwestycje w ogrodzie
"Wykonanie instalacji wodociągowej w ogrodzie"
200 zł 400 zł 400 zł 400 zł - -
4. Ekwiwalent za niewykonaną pracę na rzecz ogrodu 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 30 zł 30 zł
5. Opłata energetyczna - 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 20 zł
6. Opłata na rzecz ogrodu - 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 150 zł
7. Opłata (kara) za nie skoszenie trawy na działce
(w trakcie roku kalendarzowego może być naliczona dwukrotnie)
- - 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

 

2. Terminy wnoszenia opłat jakie obowiązywały członków ROD „Sarenka II” w latach 2009-2014

Lp. Rodzaj opłaty Rok kalendarzowy / ostateczny termin wpłaty należności
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Składka członkowska 31.05.2009r. 31.05.2010r. 31.05.2011r. 31.05.2012r. 31.05.2013r. 31.05.2014r.
2. Opłata inwestycyjna
"Budowa drogi dojazdowej do ogrodu"
31.12.2009r. - - - - -
3. Opłata inwestycyjna
"Wykonanie instalacji wodociągowej w ogrodzie"
31.12.2009r. 30.07.2010r. 31.03.2011r. 31.03.2012r. - -
4. Ekwiwalent za niewykonaną pracę na rzecz ogrodu 31.10.2009r. 30.09.2010r. 30.09.2011r. 30.09.2012r. 30.09.2013r. 30.09.2014r.
5. Opłata energetyczna - 30.06.2010r. 30.06.2011r. 30.06.2012r. 30.06.2013r. 30.06.2014r.
6. Opłata na potrzeby ogrodu - 30.06.2010r. 30.06.2011r. 30.06.2012r. 30.06.2013r. 30.06.2014r.
7. Opłata (kara) za nie skoszenie trawy na działce
(w trakcie roku kalendarzowego może być naliczona dwukrotnie)
- - zł UWAGI UWAGI UWAGI UWAGI

UWAGI
Opłata dotyczy tylko działek na których nie jest skoszona trawa. Kontrolę przeprowadzą członkowie Zarządu ROD.
O terminie płatności odpowiedni użytkownicy działek powiadomieni będą pisemnie.

 

3. Kary za nieterminowe wpłaty - dotyczy opłat jakie obowiązywały członków ROD „Sarenka II” w latach 2009-2014

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu PZD oraz § 42 Regulaminu ROD, zarząd ogrodu obowiązany jest do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe uiszczanie opłat przez działkowców.
Odsetki ustawowe za zwłokę liczone są od dnia następnego po ustalonym terminie płatności.
Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.
Za dzień wpłaty na konto rodzinnego ogrodu działkowego uznaje się datę wpłaty w banku, na poczcie lub w kasie ogrodu.

Wysokość odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty można obliczyć korzystając z internetowego kalkulatora:
>> Uruchom kalkulator <<

 

4. Charakterystyka (opis) poszczególnych opłat jakie obowiązywały członków ROD „Sarenka II” w latach 2009-2014

 • Składka członkowska
  Zgodnie z §148 regulaminu ROD opłata uiszczana jest corocznie, w wysokości uchwalonej przez Krajowa Radę PZD na dany rok kalendarzowy, w terminie do 31 maja. Składka członkowska jest przeznaczona na funkcjonowanie organów PZD i podlega podziałowi według zasad określonych przez Krajową Radę PZD: 65% składki pozostaje do dyspozycji ROD, a 35% przekazywane jest do okręgowego zarządu i Krajowej Rady. Z części przekazywanej do OZ i KR odprowadzany jest także 5% odpis na fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 • Opłata na inwestycje i remonty w ogrodzie
  Zgodnie z §149 regulaminu ROD opłatę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego (partycypacja finansowa członka PZD w ogrodzie) uchwala walne zebranie. Wniosek Zarządu ROD powinien być przygotowany tematycznie na każde zadanie osobno i musi zawierać: nazwę zadania, przewidywany koszt, termin realizacji, system wykonawstwa oraz źródła finansowania. Rzadko kiedy środki finansowe, którymi dysponuje zarząd ROD na inwestycje i remonty wystarczają na sfinansowanie zadania, dlatego uchwałą walnego zebrania przyjmuje się partycypację indywidualną działkowców w danym zadaniu. Z tego powodu przygotowany wniosek na walne zebranie przez zarząd ogrodu musi być bardzo szczegółowo opracowany, uwzględniający nie tylko możliwości finansowe ogrodu, ale przede wszystkim możliwość działkowców. Przyjęta bowiem uchwała przez walne zebranie jest obowiązująca dla wszystkich użytkowników działek w ogrodzie.

 • Ekwiwalent za niewykonane pracę na rzecz ogrodu
  Zgodnie z § 149 regulaminu ROD opłatę uchwala walne zebranie. Ilość godzin pracy na rzecz ogrodu ustalana jest na podstawie planu pracy, który jest przygotowany przez Zarząd ROD. Jeżeli ktoś z jakiś przyczyn nie może lub nie chce odpracować uchwalonych godzin pracy na rzecz ogrodu w całości lub w części, obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości i terminie uchwalonym przez walne zebranie, jako ekwiwalent za niewykonane prace.

 • Opłata energetyczna
  Zgodnie z § 149 regulaminu ROD opłatę uchwala walne zebranie. Zgodnie z §143 pkt 2 regulaminu ROD opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny za kWh w terminach wyznaczonych przez zarząd ROD. Oplata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią energetyczną.

 • Opłata na rzecz ogrodu
  Zgodnie z § 148 regulaminu ROD uiszczana jest corocznie, w wysokości i terminie uchwalonym przez walne zebranie. Jest przeznaczona na funkcjonowanie ogrodu, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, wywozu śmieci oraz bieżącej konserwacji infrastruktury i pozostaje w całości do dyspozycji zarządu ROD.

 • Wpisowe
  Zgodnie z § 68 regulaminu ROD, opłata uchwalana jest przez okręgowy zarząd według zasad ustalonych przez Krajowa Radę PZD. Środki pochodzące z wpłat wpisowego od nowych członków PZD przeznaczone są wyłącznie na oświatę ogrodniczą działkowców, w tym na szkolenia i instruktaż ogrodniczy, literaturę związkową dla działkowców oraz nowych członków PZD. W pełnej wysokości środki pochodzące z wpisowego zasilają Fundusz Oświatowy PZD we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD. Podlegają podziałowi: 20 % wpisowego przeznaczone jest na fundusz oświatowy rodzinnego ogrodu działkowego, 60 % na fundusz oświatowy okręgowego zarządu PZD, 20 % na fundusz oświatowy Krajowej Rady PZD.

 • Opłata inwestycyjna
  Zgodnie z § 71 statutu PZD wysokość opłaty inwestycyjnej wpłacanej przez nowych członków zwyczajnych ustala zarząd ROD według zasad określonych przez Krajowa Radę. Ogród działkowy wyposażony jest w infrastrukturę, która powstała głównie ze środków użytkowników działek z ich partycypacji w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Dotyczy to urządzeń i wyposażenia ogrodu, z których korzystają wszyscy działkowcy. Dlatego wprowadzona została opłata inwestycyjna, którą należy rozumieć jako udział nowego członka PZD w powstaniu tej infrastruktury. Opłata ta jest corocznie ustalana przez zarząd rodzinnego ogrodu działkowego na podstawie wartości majątku ogrodu, wykazanego w bilansie w przeliczeniu na jedną działkę. Opłata inwestycyjna zasila w pełnej wysokości środki funduszu rozwoju rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone na nowe inwestycje i remonty istniejącego wyposażenia i nie może być przeznaczona na inne cele.

 • Opłata (kara) za nie koszenie trawy na działce
  Zgodnie z § 82 statutu PZD Walne Zebranie Członków ROD "SARENKA II" podjęło uchwałę nakazującą obowiązek koszenia trawy na działkach oraz na alejkach (w zakresie wskazanym w § 132 ust. 1 pkt 3 regulaminu ROD) w następujących terminach:
  a) I-termin do dnia 30 czerwca,
  b)II-termin do dnia 31 sierpnia.
  Kontrola skoszonej trawy przeprowadzana będzie przez członków Zarządu ROD.
  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na użytkowników nieskoszonych działek (lub alejki) będzie nakładany obowiązek wniesienia karnej opłaty, z której pokryte będzie wynajęcie specjalistycznej firmy, która uporządkuje zaniedbaną działkę.

 


Opracował: Rafał Kusal